www.what2do.co.il

משפט פלילי - אי כשירות לעמוד לדין בעקבות ליקוי שכלי

דרגו את המאמר

משפט פלילי - אי כשירות לעמוד לדין בעקבות ליקוי שכלי

מהו הדין החל על מסוגלותו של הלוקה בכושרו השכלי לעמוד לדין פלילי תוך נטילת אחריות על מעשיו?
ראשית ראוי להדגיש כי יש להבחין בין "אי שפיות הדעת", לבין טענה של "אי כשירות לעמוד לדין". אף שהבסיס לשתי טענות אלה – הלִקוי בכושר השכלי – יכול להיות זהה, מדובר בשתי טענות שונות. שאלת אחריותו של נאשם הלוקה בכושרו השכלי או בנפשו, בעת ביצוע עבירה, שונה משאלת מסוגלותו לעמוד לדין לעת המשפט.


סדר הדין הפלילי, עוסק בהליכים הדיוניים בבית המשפט, דהיינו, היעדר מסוגלות לעמוד לדין בכל שלב משלבי הדיון. לעומתו, חוק העונשין, שעניינו סייג "אי השפיות" לאחריותו של הנאשם למעשיו, הוא מהותי ועוסק בשאלת האחריות בעת ביצוע העבירה. במילים אחרות - ייתכן כי נאשם יימצא אחראי בפלילים אך לא יהיה מסוגל לעמוד לדין ולהיפך, מסוגל לעמוד לדין אך לא אחראי למעשיו בשל היותו לוקה בנפשו או בכושרו השכלי.

 

מתי נאשם יוכרז כ"לא בר עונשין"?

הטענה המהותית מעוגנת בחוק העונשין, במסגרת הסייגים לאחריות פלילית. לפי הטענה המהותית, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש להבין את הפסול שבמעשהו או להימנע מעשייתו.


צירוף הסעיפים מלמד שהמחוקק קבע חזקה של שפיות, משמע, שהמעשה נעשה במצב שאין בו סייג לאחריות פלילית, אך חזקה זו ניתנת לסתירה. לשם סתירת החזקה די לנאשם לעורר "ספק סביר" בנוגע לשפיות דעתו. משמעותה של הקביעה שחל הסייג של "אי שפיות הדעת" הינה שהנאשם יוכרז כ-"לא בר עונשין".

 

כיצד בוחן בית המשפט את הסוגיה?


חוק הסעד וסדר הדין הפלילי הינם המקור הנורמטיבי להפסקת הליכים נגד נאשם מפאת אי מסוגלות לעמוד לדין בשל ליקוי שכלי או מחלת נפש. בפסיקה נקבע כי על הנאשם המבקש להתגונן תחת חסות החוק הזו, להוכיח שני תנאים מצטברים - שאינו מסוגל לעמוד לדין וכי חוסר מסוגלותו נובע מהיותו לקוי בשכלו או חולה נפש.


בית המשפט בוחן במקרים אלו האם הנאשם "מסוגל לתפקד כראוי כדי להתגונן נגד האשמה ולקחת חלק פעיל בהליך המשפטי - אם ירצה בכך". כמו כן, בודק בית המשפט האם הנאשם מסוגל להבין את פשרם של ההליכים המתנהלים נגדו, ויכול מבחינה רפואית ליפות את כוחו של עורך הדין שיפעל בשמו.

 

זאת ועוד, גם רמת התקשורת בין הנאשם לבין עורך דינו הינו חשובה לצורך ניהול הדיון המשפטי באופן הוגן. יצוין, כי די בתקשורת בסיסית עם הסנגור ובהבנה בסיסית של הנאשם את ההליך הפלילי והצדדים לו. 

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.