www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כללי

נוגה ויזל: על תלונות שווא בעולם הפלילי

מדי שנה מוגשות תלונות שווא רבות על ידי נשים נגד גברים, בעקבות תחושות אכזבה, כעס או תסכול. קיים קושי רב להוציא את הצדק לאור, אך חשוב לדעת כי קיימת אפשרות להפריך את התלונות. 


האם הסייעת אחראית לגרימת מוות ברשלנות לפעוטה שנשכחה בהסעת הילדים בדרך לגן?

סייעת בגן ילדים הורשעה בגרימת מוות ברשלנות, לאחר ששכחה פעוטה כבת שנתיים בהסעה ולא הבחינה בחסרונה במהלך יום שלם.


1