www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - אלימות

תקיפת קשיש חסר ישע על ידי מטפל, מה קובע החוק?
תקיפת חסר ישע נחשבת לעבירה חמורה כיוון שהיא פוגעת בציבור חלש שאינו מסוגל להגן על עצמו ולכן זקוק להגנה מיוחדת והשגחה צמודה. כדי להעביר מסר הרתעתי לציבור, המחוקק קבע עונשי מאסר משמעותיים למבצעי העבירה וחובת דיווח למשטרה או לפקיד סעד

תקיפת עובד ציבור, איך ניתן להקל בעונש?
תקיפת עובד ציבור נחשבת לעבירה חמורה ביותר שעונש מאסר משמעותי לצידה. עם זאת, במקרים שבהם ישנם טעמים מיוחדים, ייתכן ובית המשפט יתחשב בנסיבות חייו של הנאשם ובחומרת מעשיו ויקל בעונש.

מטפלת מתעללת בתינוק, מה העונש הצפוי?
התעללות בתינוקות על ידי המטפלות היא תופעה שממדיה הרחבים מתחילים להתגלות. הפעלת אלימות פיזית ונפשית כלפי תינוק מהווה עבירה פלילית חמורה, אשר בגינה יינתן עונש מאסר ותשלום פיצויים לתינוק ולהוריו

חבלה בנסיבות מחמירות, מה קובע חוק העונשין?
עבירת גרימת חבלה בנסיבות מחמירות היא גרימת חבלה חמורה ומסוכנת שפגעה או שהייתה עלול לפגוע בבריאותו או בנוחיותו של נפגע העבירה באופן קשה ולצמיתות, היא עלולה להותיר מום או פגיעה קשה באיברי גופו, או בחושים שלו.

תקיפה על רקע גזעני, מה העונש?
אדם שעובר עבירת אלימות מתוך מניע של גזענות או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית או היותם עובדים זרים, צפוי לעונש מאסר שיכול להגיע עד עשר שנים.

עבירת סחר בנשק, מה העונש הצפוי?
אדם שמייצר, מייבא או מייצא נשק או סוחר בו או עושה כל עסקה אחרת בנשק, ללא היתר כדין, צפוי לעונש שיכול להגיע עד 15 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

תקיפה על רקע שימוש בדרך: מהי עבירת תקיפה חובלנית, ומה העונש הצפוי בגינה?
תקיפה חובלנית היא תקיפה הגורמת חבלה ממשית. סעיף 380 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר תקף את חברו וגרם לו בכך חבלה של ממש, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר.

תקיפה לשם גניבה, מה העונש הצפוי?
חוק העונשין קובע עונש של שלוש שנות מאסר לנאשם שתקף אדם אחר כדי לגנוב דבר. אם היו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה, דינו של כל אחד מהם הוא עונש כפול.

גרימת חבלה ברשלנות, מהו הדין הפלילי?
אדם העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מלעשות מעשה שחובתו לעשות, וכתוצאה מכך נגרמה חבלה לאדם אחר, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שנת מאסר בפועל.

שימוש בחומר נפץ שלא כדין, מה קובע החוק?
עצם החזקת חומר נפץ או כל מכשיר או חומר מסוכן אחר לצורך ביצוע מעשה שעלול להוות סכנה לסביבה עולה לכדי עבירה פלילית. העונש בגין עבירה זו יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר.

פציעה בנסיבות מחמירות, מהו הדין הפלילי?
פציעה בנסיבות מחמירות היא עבירת אלימות שבוצעה כאשר העבריין נשא נשק, או שהמעשה גרם לפציעה של בן משפחה, קטין או חסר ישע, או שנכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה.

תקיפת קטין על ידי אחראי, מהו העונש הצפוי?
תקיפת קטין על ידי אחראי נחשבת לעבירת אלימות בנסיבות חמורות והנאשם צפוי לכפל העונש הקבוע לעבירה בחוק, כך שהעונש המרבי יכול להגיע עד תשע שנות מאסר בפועל.

עבירת חבלה על ידי שניים או יותר, מהו הדין הפלילי?
כאשר היו נוכחים שניים או יותר בעבירות אלימות שחברו יחד לביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם הוא כפל העונש הקבוע בחוק העונשין.

מהי עבירת התקהלות אסורה ומה העונש הצפוי?
עבירה פלילית של התקהלות אסורה מתקיימת כאשר שלושה אנשים ומעלה מתקבצים לצורך השתתפות בהפגנות ציבוריות המוניות ללא רישיון או בהפגנות שנועדו להפר את הסדר הציבורי.

מהו הדין הפלילי בגין הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?
אדם המבצע מעשה מתוך כוונה להפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו או כדי להכשילו, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, צפוי לעונש מאסר שיכול להגיע עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים.

מה העונש על החזקת אגרופן שלא למטרה כשרה?
חוק העונשין קובע כי אדם המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או מחוץ לחצר ביתו ולא הוכיח כי החזיק בהם למטרה כשרה, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

שימוש לרעה בכוח המשרה, מה הדין הפלילי?
חוק העונשין קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר לעובד ציבור, אשר השתמש בסמכותו שלא כדין במטרה לפגוע באדם אחר.

תגרה במקום ציבורי, מהן ההשלכות של ביצוע העבירה?
תגרה במקום ציבורי נחשבת לעבירת אלימות הקלה ביותר בחוק העונשין והדבר בא לידי ביטוי בעונש של עד שנת מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה, מה העונש הקבוע בחוק?
אדם התוקף אחר וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר. בית המשפט שוקל את כלל נסיבות המקרה שהובילו למעשה התקיפה וגוזר את העונש בהתאם.

תקיפת זקנים הגורמת חבלה, מה העונש על ביצוע העבירה?
אדם התוקף זקן שגילו 65 שנים ומעלה וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר. מי שתוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, צפוי לשבע שנות מאסר.

1  2  3  לעמוד הבא   >>