www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - אלימות

תקיפה על רקע שימוש בדרך: מהי עבירת תקיפה חובלנית, ומה העונש הצפוי בגינה?
תקיפה חובלנית היא תקיפה הגורמת חבלה ממשית. סעיף 380 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר תקף את חברו וגרם לו בכך חבלה של ממש, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר.

תקיפה לשם גניבה, מה העונש הצפוי?
חוק העונשין קובע עונש של שלוש שנות מאסר לנאשם שתקף אדם אחר כדי לגנוב דבר. אם היו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה, דינו של כל אחד מהם הוא עונש כפול.

גרימת חבלה ברשלנות, מהו הדין הפלילי?
אדם העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מלעשות מעשה שחובתו לעשות, וכתוצאה מכך נגרמה חבלה לאדם אחר, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שנת מאסר בפועל.

שימוש בחומר נפץ שלא כדין, מה קובע החוק?
עצם החזקת חומר נפץ או כל מכשיר או חומר מסוכן אחר לצורך ביצוע מעשה שעלול להוות סכנה לסביבה עולה לכדי עבירה פלילית. העונש בגין עבירה זו יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר.

פציעה בנסיבות מחמירות, מהו הדין הפלילי?
פציעה בנסיבות מחמירות היא עבירת אלימות שבוצעה כאשר העבריין נשא נשק, או שהמעשה גרם לפציעה של בן משפחה, קטין או חסר ישע, או שנכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה.

תקיפת קטין על ידי אחראי, מהו העונש הצפוי?
תקיפת קטין על ידי אחראי נחשבת לעבירת אלימות בנסיבות חמורות והנאשם צפוי לכפל העונש הקבוע לעבירה בחוק, כך שהעונש המרבי יכול להגיע עד תשע שנות מאסר בפועל.

עבירת חבלה על ידי שניים או יותר, מהו הדין הפלילי?
כאשר היו נוכחים שניים או יותר בעבירות אלימות שחברו יחד לביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם הוא כפל העונש הקבוע בחוק העונשין.

מהי עבירת התקהלות אסורה ומה העונש הצפוי?
עבירה פלילית של התקהלות אסורה מתקיימת כאשר שלושה אנשים ומעלה מתקבצים לצורך השתתפות בהפגנות ציבוריות המוניות ללא רישיון או בהפגנות שנועדו להפר את הסדר הציבורי.

מהו הדין הפלילי בגין הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?
אדם המבצע מעשה מתוך כוונה להפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו או כדי להכשילו, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, צפוי לעונש מאסר שיכול להגיע עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים.

מה העונש על החזקת אגרופן שלא למטרה כשרה?
חוק העונשין קובע כי אדם המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או מחוץ לחצר ביתו ולא הוכיח כי החזיק בהם למטרה כשרה, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

שימוש לרעה בכוח המשרה, מה הדין הפלילי?
חוק העונשין קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר לעובד ציבור, אשר השתמש בסמכותו שלא כדין במטרה לפגוע באדם אחר.

תגרה במקום ציבורי, מהן ההשלכות של ביצוע העבירה?
תגרה במקום ציבורי נחשבת לעבירת אלימות הקלה ביותר בחוק העונשין והדבר בא לידי ביטוי בעונש של עד שנת מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה, מה העונש הקבוע בחוק?
אדם התוקף אחר וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר. בית המשפט שוקל את כלל נסיבות המקרה שהובילו למעשה התקיפה וגוזר את העונש בהתאם.

תקיפת זקנים הגורמת חבלה, מה העונש על ביצוע העבירה?
אדם התוקף זקן שגילו 65 שנים ומעלה וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר. מי שתוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, צפוי לשבע שנות מאסר.

חטיפה לשם סחיטה, מה הדין הפלילי?
חטיפה היא מעשה כפייה בכוח או באיומים על אדם אחר, בתרמית או בפיתוי ללכת למקום אחר מהמקום שבו הוא נמצא. עבירת חטיפה לשם סחיטה מופיעה בסעיף 372 לחוק העונשין, ודינה מאסר למשך עשרים שנים.

מהי תקיפה סתם ומה העונש הקבוע בחוק?
תקיפה סתם היא מעשה אלים שנעשה בניגוד לרצונו של האחר, אשר לא גורם לחבלה, פציעה ואף לא מותיר סימן על הגוף. העונש המרבי על העבירה הוא מאסר בפועל למשך שנתיים.

חבלה בכוונה מחמירה, מה העונש הקבוע בחוק?
חוק העונשין קובע עונש מרבי של 20 שנות מאסר על נאשם שהורשע בביצוע חבלה בכוונה מחמירה, מתוך כוונה להטיל נכות או מום, או לגרום לאחר חבלה גופנית חמורה.

השלכת בקבוקי תבערה, מה העונש על ביצוע העבירה?
השלכת בקבוקי תבערה נחשבת לעבירת נשק חמורה, לאור פוטנציאל הנזק הרב הטמון בפעולה. מתחם הענישה אם העבירה לא גרמה לפגיעה בחיי אדם, נע בין שנה עד 40 חודשי מאסר.

הטרדה מאיימת, איך מוציאים צו הרחקה?
צו למניעת הטרדה מאיימת נועד להרחיק באופן זמני את המטריד מנפגע העבירה, ולמנוע מקרים של אלימות ואיומים, עד שיוחלט על פתרון קבוע.

התעללות בבעלי חיים, מה הדין הפלילי?
התעללות בבעלי חיים היא עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה על פי חוק העונשין וחוק צער בעלי חיים הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל וקנס כספי גבוה.