www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רכוש

גניבה בדרך של מציאה, מה קובע החוק?
גניבה במציאה היא עבירת רכוש שמתרחשת כאשר בזמן המציאה של החפץ שנגנב, המוצא הניח שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעלים שלו. העונש הצפוי בגין עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר, אם לא נקבע עונש אחר מחמת הנסיבות.

גניבה בנסיבות מיוחדות, מה הדין הפלילי?
במקרים של גניבת נכסים יקרי ערך מעל 500,000 שקלים, ונכסים שגניבתם עלולה לפגוע בבטיחות הציבור ושלומו, העונש יכול להגיע עד ארבע שנות מאסר.

ניצול קשישים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מה קובע החוק?
סעיף 415 לחוק העונשין קובע כי אדם המקבל דבר במרמה צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, העונש הצפוי יכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

קבלת דבר בתחבולה, מה העונש הקבוע בחוק?
עבירת קבלת דבר בתחבולה אינה כוללת מעשה רמייה אלא תחבולה או ניצול מכוון של טעות של אדם אחר, כדי לקבל דבר שיכול להיות כספים השייכים ללקוחות או לבית העסק, רכוש, מקרקעין ועוד.

דרישת נכס באיומים, מהו העונש הקבוע בחוק?
אדם הדורש מאחר דבר ערך בכוונה לגנוב אותו, תוך שימוש באיומים או בכוח, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר. אם נעברה עבירת דרישת נכס באיומים תוך שימוש בנשק חם או קר, העונש יכול להגיע עד עשר שנות מאסר.

מהו העונש על עבירת שוד?
שוד הוא עבירה פלילית של נטילת חפץ מבעליו בניגוד לרצונו, תוך שימוש באלימות, איומים ונשק. העונש המרבי על עבירת שוד הוא 20 שנות מאסר.

כתב אישום על גניבת טלפונים ניידים, מה הדין הפלילי?
מדיניות הענישה המקובלת והנוהגת ביחס לעבירה של גניבת טלפון נייד, נעה בין מאסר על תנאי, קנס כספי, פיצויים למתלונן, עבודות שירות ועד מאסר בפועל.

קבלת נכסים שהושגו בעוון, מה הדין הפלילי?
סעיף 412 לחוק העונשין עוסק בעבירה פלילית של קבלת נכסים שהושגו בעוון, תוך שימוש במעשה מרמה וזיוף, הונאה בכרטיסי אשראי, תקיפה סתם וכדומה, וקובע כי מי שמקבל לידו רכוש שנלקח מאחר שלא כדין, צפוי לאותו עונש שיוטל על האדם שנטל את הרכוש.

חבלה במזיד ברכב, מה הדין הפלילי?
המחוקק הגדיר פגיעה ברכב כפגיעה בעלת מעמד גבוה יותר מעבירה של חבלה ברכוש, וקבע בצדה עונש מקסימלי של חמש שנים.

גניבה ממעביד, מה העונש הצפוי לעובד שגנב ממקום עבודתו?
ההגדרה המשפטית של עבירת גניבה ממעביד דומה לעבירת גניבה רגילה הקבועה בחוק העונשין, אך שונה בכך שערך הרכוש שנגנב הוא מעל 1,000 שקלים והעונש הצפוי לנאשם חמור יותר.

מהי עבירת גניבה בידי מורשה ומה העונש הצפוי?
גניבה בידי מורשה היא נטילת רכוש שלא בהסכמה מתוך כוונה לשלול אותו לצמיתות, העבירה מהווה גניבה לכל דבר, לצד פגיעה ביחסי האמון שבין בעל הנכס ובין המורשה, כמו בין עו"ד או בנקאי ללקוח.

מה העונש על התפרצות לדירה?
התפרצות לדירה נחשבת לעבירה פלילית חמורה, מאחר שמעבר לנזק שנגרם לרכוש ולפגיעה בביטחון נפגעי העבירה, פוטנציאל הנזק הגלום במפגש עם הפורץ עלול להסתיים באלימות.

עבירת שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירת רכוש, מה העונש?
שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה פלילית, באמצעות חומרים מסוכנים, כמו אלכוהול וסמים היא עבירה חמורה, שהעונש המרבי הצפוי בגינה הוא 20 שנות מאסר.

היזק בזדון לרכוש – מה העונש על ביצוע העבירה?
אדם ההורס נכס או פוגע בו במזיד צפוי לשלוש שנות מאסר. העונש על היזק לצוואה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר והיזק תוך שימוש בחומר נפץ יכול להגיע גם עד 15 שנות מאסר.

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?
חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?
הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?
אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית.

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?
אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים.

זיכוי נאשם מעבירות הצתת רכב וחבלה במזיד בין היתר לאור מחדלי המשטרה
מחדלי משטרה הביאו לזיכוי בחור צעיר מעבירה של הצתת רכב, וזאת לאחר שהאחרון הציג טענת אליבי שלא נסתרה...

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?
מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ...