www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - נוער

מהו מתחם הענישה בעבירות נוער?
בית משפט לנוער רשאי לגזור על קטין עונש מאסר, מאסר על תנאי, או להורות על החזקתו במעון נעול. במקרה של מאסר, הקטין ירצה את עונשו בבית סוהר לקטינים או באגף נפרד בבית סוהר כללי.

התיישנות עבירות נוער, מה קובע החוק?
כתב אישום נגד קטין יש להגיש בתוך שנה ממועד ביצוע העבירה, אולם בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, במקרים חריגים ויוצאי דופן, ניתן להגיש כתב אישום גם בחלוף תקופת ההתיישנות.

משפט פלילי קטינים - הימנעות מהרשעה
כיצד מאזנים בין האינטרס לשקם את הקטין לבין האינטרס הציבורי להרשיע אדם שהוכח כי ביצע עבירה?

רצח ע"י קטין, כיצד מגיע בית המשפט להחלטה על העונש?
עבירת רצח שבוצעה על ידי קטין ... כיצד קובע בית המשפט את העונש? מהם השיקולים ועוד ...

האיזון בין אינטרס השיקום לאינטרס הציבורי בהרשעת קטינים בעבירות מין
האינטרס הציבורי בהרשעת קטינים אשר הורשעו בעבירות מין בקטינים. האם יש משקל לאינטרס השיקום?

1