www.what2do.co.il

מהו מתחם הענישה בעבירות נוער?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהו מתחם הענישה בעבירות נוער?

אופן הטיפול בנער אשר ביצע עבירה פלילית מתבצע בעיקר על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), וחוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול). חוקי הנוער נועדו להבטיח עבור קטין הסדרים מיוחדים בנושא מעצר, שחרור, ניהול המשפט, ענישה ודרכי טיפול. בנוסף קובע החוק מסגרת לעבודת המשטרה בתיקים פליליים של קטינים ולשיתוף פעולה של המשטרה עם קציני מבחן בשירות המבחן לנוער.

 

קטינים בגיל 12 עד 18 שנים נושאים באחריות פלילית, כך שניתן להגיש נגדם כתב אישום ולייחס להם אשמה בביצוע עבירות פליליות. עם זאת, ההתייחסות לקטין שביצע עבירות שונה מהיחס שניתן לנאשם בגיר, מתוך הבנה כי ברוב המקרים הקטין ביצע את העבירה מתוך מצוקות אישיות ומשפחתיות, וכי באמצעי טיפול נכונים, ניתן לשקם ולהחזירו לתפקוד תקין.

 

חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) עוסק בסמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין, דרכי הענישה והטיפול ביחס לקטינים בני 12 ומעלה בעלי אחריות פלילית שניתן להעמידם לדין אם ביצעו עבירה, במסגרת ההליך הפלילי. לא ניתן להעמיד לדין קטין בן 12 שנים ומטה, משום שנשיאה באחריות פלילית מצריכה יסוד נפשי שמהותו הבנה של עצם המעשה, והיותו פסול, חמור ואסור.

 

החזקת קטין במעצר לפני כתב אישום

 

על פי הוראות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), לא ניתן להחזיק קטין שמלאו לו 14 שנים במעצר ללא צו של בית משפט מעל 24 שעות, ואף לא ניתן להחזיק קטין שטרם מלאו לו 14 שנים במעצר ללא צו מעל 12 שעות. בנוסף נקבע, כי אין להעמיד לדין קטין שטרם מלאו לו 13 שנים, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן. בכל מקרה יש להחזיק קטין בבית מעצר לקטינים או באגף מופרד בבית מעצר כללי.

 

סעיף 10ט לחוק קובע כי תקופת המעצר של קטין לא תעלה על 10 ימים. בית המשפט יכול להאריך את המעצר על פי נסיבות וחומרת המקרה, לתקופות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת, ובתנאי שסך כל המעצר בגין אותו חשד לא יעלה על 20 ימים.

 

דרכי ענישה לאחר הרשעה

 

בית המשפט לנוער רשאי להימנע מהרשעת קטין או להרשיעו ולגזור עליו עונש מאסר, מאסר על תנאי, או להורות על החזקתו במעון נעול. סעיף 25 קובע כי לאחר שקטין הורשע, רשאי בית משפט לנוער, במקום להטיל עליו מאסר לצוות על החזקתו במעון נעול לתקופה שיקבע ובלבד שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שבה הורשע הקטין.

 

בית משפט לנוער, המצווה על הפעלת מאסר על תנאי לפי סעיף 55 לחוק העונשין, רשאי, במקום להטיל על הקטין מאסר, לצוות על החזקתו במעון נעול. במקרה שהחליט בית משפט לנוער על החזקת קטין במעון נעול, עליו להסביר לקטין, בשפה ובאופן המובנים לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, באילו נסיבות יהיה ניתן להעבירו מהמעון הנעול למאסר, ואת ההשפעה של מעבר על תנאי החזקתו ועל שחרורו.

 

עונש מאסר של קטין

 

בקביעת עונשו של קטין, מתחשב בית המשפט לנוער, בין השאר, בגילו בשעת ביצוע העבירה. על קטין שבעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 שנים, לא יוטל עליו מאסר ובכל מקרה לא יוטל עונש מוות על עבריין שהיה קטין ביום ביצוע העבירה, ועל אף האמור בכל דין אין חובה להטיל עליו מאסר עולם, מאסר חובה או עונש מינימום. 

 

סעיף 34ב לחוק קובע כי אם בית המשפט גזר על הקטין עונש מאסר, הקטין ירצה את עונשו בבית סוהר לקטינים ויוחזק בתא מאסר רק עם קטינים אחרים, או ירצה את העונש באגף נפרד בבית סוהר כללי, שנועד לקטינים שאין גישה או קשר ראייה מאגפים אחרים ולאסירים אחרים שאינם קטינים.

 

תיקון מספר 14 תשס"ח-2008

 

בשנת 2008, נוסף תיקון 14 לחוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), במטרה להגן על זכויות היסוד של קטינים החשודים בביצוע עבירות. השינוי בחוק נועד להקנות הגנה רחבה יותר לזכויות של בני נוער ולצמצם ככל הניתן את שהייתם במעצר ופגיעה בחירותם. זאת מתוך הנחה שמעצר וטיפול משפטי ועונשי בלבד, עלולים להחמיר את מצבם, במקום לשקם ולהשיבם לתפקוד נורמלי.

 

בתיקון נוספו לחוק עקרונות מרכזיים, הקובעים בין היתר כי מבחן שהוטל על קטין לפי סעיף 26(2) יחולו עליו, בשינויים המחויבים, הוראות פקודת המבחן, ואולם אם הקטין לא מילא אחרי הוראה מהוראות צו המבחן, רשאי בית המשפט לצוות על אחת מדרכי הטיפול המנויות בסעיף 26 או לנקוט את אחת מהפעולות המנויות בסעיף 20 לפקודת המבחן.

 

עוד נקבע כי החלטת בית המשפט לנוער בעניין המשך ביצוע צו בדבר דרכי טיפול ניתנת לערעור כאילו הייתה פסק דין. בית משפט לנוער רשאי, לבקשת קצין מבחן ובהסכמת הקטין לעניין זה, להאריך את תקופת הטיפול בקטין שנקבעה בצו בדבר דרכי טיפול, בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

 

החזקת קטין במעון

 

אם ציווה בית משפט לנוער על החזקת קטין במעון, הוא לא יוחזק במעון נעול אלא באישור בית המשפט, על החלטת הממונה על המעונות, ניתן לערור לפני בית משפט לנוער. בית משפט לנוער שציווה על החזקת קטין במעון רשאי, לבקשת הממונה על המעונות או מי שהוא הסמיכו לכך, ולאחר ששמע את טענות הצדדים במעמדם, להאריך את תקופת ההחזקה הזמנית במעון נעול בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, אם שוכנע כי התנאים האמורים ממשיכים להתקיים.

 

עקרונות אלה קובעים כי הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים בהליך פלילי של קטין יתבצעו תוך שמירה מרבית על כבודו. החוק מחייב התחשבות בדעתו ובעמדתו של הקטין, תוך מתן משקל לגילו ולמידת בגרותו, ורק לאחר שבית המשפט יוודא כי ההליכים מתנהלים בשפה שהוא מבין.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

האיזון בין אינטרס השיקום לאינטרס הציבורי בהרשעת קטינים בעבירות מין

האינטרס הציבורי בהרשעת קטינים אשר הורשעו בעבירות מין בקטינים. האם יש משקל לאינטרס השיקום? 

מחיקת רישום פלילי לקטינים

רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו של הנער, ולהשפיע על יכולתו להתגייס לצה"ל, להשתלב בעבודות מסוימות, להוציא רישיון נשק ולקבל ויזה.  

צו איסור פרסום בהליך הפלילי – באילו מקרים אפשר להוציא צו?

צו איסור פרסום מטיל איסור לפרסם בכל אמצעי התקשורת כולל ברשתות החברתיות, מידע הנמצא בידי בתי המשפט, במטרה למנוע פגיעה בחקירה פלילית, או פגיעה בשמו הטוב של חשוד בפלילים. 

מהי אחריות פלילית על פי חוק העונשין?

כדי להגיש כתב אישום בהליך פלילי, יש צורך שהתנהגותו של החשוד תישא אשמה פלילית, הכוללת: אחריות אישית, כשרות פלילית ויסוד נפשי להרשעה, המשתנה בהתאם לסוג העבירה. 

מחיקת רישום פלילי של חיילים לקראת שחרור, מהם התנאים?

חיילים הנמצאים לקראת שחרור משירות סדיר בצה"ל, יכולים להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על עבירות שבוצעו טרם הגיוס. 

התיישנות עבירות נוער, מה קובע החוק?

כתב אישום נגד קטין יש להגיש בתוך שנה ממועד ביצוע העבירה, אולם בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, במקרים חריגים ויוצאי דופן, ניתן להגיש כתב אישום גם בחלוף תקופת ההתיישנות.  

מהו מתחם הענישה בעבירות נוער?

בית משפט לנוער רשאי לגזור על קטין עונש מאסר, מאסר על תנאי, או להורות על החזקתו במעון נעול. במקרה של מאסר, הקטין ירצה את עונשו בבית סוהר לקטינים או באגף נפרד בבית סוהר כללי.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.