www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מעצרים

מהם תנאים מגבילים בהליך פלילי ומתי ניתן לבטל אותם?
תנאים מגבילים יכולים להיות תנאים שונים המגבילים את תנועתו של אדם החשוד בפלילים או נאשם שטרם נערך משפט וכן עבריין שהורשע בביצוע עבירה פלילית והוטל עליו עונש.

פיצוי בגין מעצר, מתי ניתן לדרוש פיצויים?
סעיף 38(א) לחוק המעצרים קובע כי אדם אשר נעצר זכאי לפיצויים בגין מעצרו כאשר לא היה יסוד סביר למעצר או כאשר ישנן נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי הקשורות בניהול הליך פלילי באופן לא תקין.

מעצר מנהלי, מהם התנאים להורות על צו מנהלי?
מעצר מנהלי הוא כלי מניעתי לביצוע מעשי טרור, שאינו מוגבל בזמן, אשר תכליתו למנוע פעילות עתידית שעלולה לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון הציבור.

הארכת מעצר מעבר ל 75 ימים, באילו מקרים?
כאשר המשטרה רוצה להאריך את המעצר מעבר ל 75 ימים, ועדיין לא הוגש כתב אישום היא יכולה לפנות לבית המשפט העליון כדי שיאריך את המעצר עד 90 ימים.

עבירת סיוע לבריחה ממשמורת חוקית, מה העונש על סיוע לבריחה ממעצר?
עונשו של אדם המסייע לעצור או לאסיר לברוח ממשמורת חוקית, שהיא מעצר, מעצר בית או חופשה ממאסר, זהה לעונשו של הנמלט והוא יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.

מעצר ימים: מהו מעצר ימים לצורכי חקירה?
מעצר ימים הוא מעצר ראשוני המוגבל למספר ימים, ומטרתו למנוע שיבוש הליכי משפט או שיבוש חקירה פלילית ולמנוע מהחשוד לבצע עבירות נוספות.

מאסר עולם וסמכות החנינה של נשיא המדינה
עונש מאסר עולם בישראל הוא מאסר של לפחות 20 שנה. הסמכות לקצוב את העונש מצויה תחת סמכות החנינה של נשיא המדינה, שמשמעותה המרת מאסר העולם בעונש מאסר הקצוב למספר מוגדר של שנים.

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי
מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.

איזוק אלקטרוני, אימתי?
האם מעצר בית מלא תוך פיקוח על ידי איזוק אלקטרוני מהווה חלופת מאסר טובה עבור עצירים? מהן יתרונותיה ומהם חסרונותיה? כיצד קובע בית המשפט חלופת מעצר זו?

מעצר ל-24 שעות, מהו?
החוק קובע כי ישנם מספר כללים המגבילים את זכותו של השוטר לעצור אדם, ובמסגרת החוק מוגדרת גם סמכותו זו...

גמילה או שיקום טרם מתן גזר דין פלילי, אימתי?
האם אדם אשר הוגש כנגדו כתב אישום יכול לבקש לרצות את המעצר עד לתום ההליכים במכון גמילה?

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט
מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים?

1