www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רישום פלילי

מהן ההשלכות של רישום משטרתי?
רישום משטרתי מנוהל על ידי המשטרה וכולל מידע לגבי תיקי חקירה שטרם התקבלה בעניינם החלטה ותיקים שנסגרו עקב חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור.

רישום פלילי מופחת ותעודת יושר
רישומו הפלילי של חייל שהורשע בזמן השירות הצבאי בעבירת עוון נמחק לאחר חמש שנים ממועד מתן גזר הדין ואף ניתן למסור את הרישום הפלילי רק לרשימה מצומצמת של גופים.

מחיקת רישום פלילי של חיילים לקראת שחרור, מהם התנאים?
חיילים הנמצאים לקראת שחרור משירות סדיר בצה"ל, יכולים להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על עבירות שבוצעו טרם הגיוס.

איך אפשר למחוק רישום פלילי ללא הרשעה?
אדם המעוניין למחוק רישום פלילי ללא הרשעה טרם מועד ההתיישנות, יכול לפנות אל הפרקליטות, בבקשה לבטל את הרישום באמצעות שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה.

מחיקת רישום פלילי לקטינים
רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו של הנער, ולהשפיע על יכולתו להתגייס לצה"ל, להשתלב בעבודות מסוימות, להוציא רישיון נשק ולקבל ויזה.

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?
מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.

מחיקת רישום פלילי - חנינה והתיישנות
מהי תקופת המחיקה של הרישום הפלילי? מהי תקופת ההתיישנות? האם ניתן למחוק לחלוטין רישום פלילי?

עבירה שיש עימה קלון, משמעות פוליטית
מהי המשמעות הפוליטית מאחורי הטלת קלון על עבירה פלילית?

מעמדו של רישום פלילי שהתיישן במסגרת הליכים משפטיים
האם ניתן להתשמש בחקירה נגדית בבית המשפט ברישום פלילי של עד או נאשם במקרה שהרישום התיישן או נמחק?

1