www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מעצרים

שחרור עציר חולה איידס בשל אי-מתן טיפול תרופתי הולם

אי מתן טיפול רפואי בבית מעצר יכול להיות עילה לשחרורו של אדם, הגם שהוגש כנגדו כתב אישום חמור בעבירות מין ומעשה העלול להפיץ מחלה...


החלטה בעניין הפרת תנאי שחרור המהווה עבירה כשלעצמה

האם בית המשפט יורה על חילוט ערובה שהופקדה במסגרת מעצר בית, וזאת לאחר שהנאשם ביצע עבירה דומה בזמן המעצר?


הארכת מעצרם של נאשמים בתרגיל העוקץ הניגרי לפני הסגרה לארה"ב

האם בית המשפט יקבל בקשה של היועץ המשפטי לממשלה להורות על מעצר אזרחים ישראליים אשר ייתכן ורשויות החוק בארה"ב תבקשנה את הסגרתם?


בקשה לעיון מחדש בשחרור לחלופת מעצר בתנאים מגבילים

בקשה להורות על מעצר עד תום ההליכים, וזאת לאחר שהעציר הפר באופן תדיר את תנאי מעצר הבית...


הארכת מעצרו של בועז יונה

הבקשה היא להארכת מעצר ב- 14 יום נוספים, דהיינו עד ליום 15.07.2008. ב"כ החשוד מסכים לבקשה אך עותר כי בתקופת מעצר זו, תמוצה החקירה נגד מרשו.

 


הארכת מעצרם עד תום ההליכים בעבירות נשק

בהחלטה, שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה רון שפירא, בה הורה על הארכת מעצרם עד תום ההליכים נגדם, של חמישה נאשמים , הנאשמים בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, העלבת עובד ציבור, ותקיפה הגורמת חבלה של ממש, בכך שבין היתר תקפו שוטרים , קיללו אותם וזרקו רימון לעבר תחנת המשטרה בכרמיאל.

 


מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו לפי סעיף 21(א) לחוק סדר הדין הפלילי

האם בית המשפט יקבל בקשה למאסר עד תום ההליכים של נאשם לפי סעיף 21(א) לחוק סדר הדין הפלילי?


<<    הקודם   1  2