www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - זיוף והונאה

עבירת מרמה והפרת אמונים, מה קובע החוק?
עובד ציבור אשר במהלך מילוי תפקידו ביצע מעשה מרמה או הפרת אמונים אשר פגע בציבור, צפוי לעונש מרבי של שלוש שנות מאסר.

שימוש במסמך מזויף, מה העונש הצפוי?
עבירת שימוש במסמך מזויף היא עבירה פלילית לפי סעיף 420 לחוק העונשין, אשר העונש בגינה זהה לעבירת זיוף ונע בין שנת מאסר עד חמש שנות מאסר בפועל.

עבירות מחשב ואינטרנט, מה הדין הפלילי?
חוק המחשבים מגדיר מהן עבירות מחשב וקובע עונש שנע בין שלוש עד חמש שנות מאסר בגין חדירה לחומר מחשב שלא כדין, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת וביצוע פעולות אסורות בתוכנה.

בידוי ראיות בהליך הפלילי, מה ההשלכות?
אדם הבודה ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או משתמש בידיעה בראיה בדויה מתוך כוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

גילוי בהפרת חובה של עובד ציבור, מה העונש?
עובד ציבור בשירות המדינה מחויב לשמור על סודיות על המידע שאליו הוא נחשף במסגרת תפקידו. עובד המוסר מידע חסוי ומסווג או חלק ממנו, מבצע עבירת גילוי בהפרת חובה שהעונש המקסימלי הצפוי בגינה הוא שלוש שנות מאסר.

משיכת שיק ללא כיסוי, מה הדין הפלילי?
הוצאת שיק ללא כיסוי היא עבירה פלילית הגוררת עמה כתב אישום ואף עלולה להוביל לענישה חמורה של קנסות, מגבלות שונות על חשבון בנק ומאסר בפועל למשך שנה.

הונאה בכרטיסי חיוב, מהן ההשלכות הפליליות?
העונש על הונאה בכרטיסי חיוב יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר בפועל. העונש על הונאה שבוצעה בנסיבות מחמירות יכול להגיע גם לחמש שנות מאסר.

מהי עבירת עושק לפי המשפט הפלילי?
כאשר אדם מנצל מצוקה פיזית או נפשית של אחר, כדי לקחת או לקבל ממנו כספים, מוצרים או שירות בתמורה בלתי סבירה, הוא מבצע עבירת עושק, שדינה שלוש שנות מאסר.

מהי עבירת הפרת אמונים ומה העונש בגינה?
עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או מעשה שיש בו הפרת אמונים הפוגע בציבור, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל.

התחזות כעובד ציבור: מה העונש על ביצוע העבירה?
כאשר אדם מנסה לנצל לטובתו האישית את הכללים האזרחיים ומציג את עצמו בכזב כשוטר, פקח, או עובד עירייה, הוא עובר עבירה פלילית של התחזות כעובד ציבור, וצפוי לשלוש שנות מאסר.

מהי עבירה של הפרעה לשלום הציבור ומה הדין הפלילי?
פרסום כוזב של ידיעות מבהילות, שימוש בחומרים שנחזים למסוכנים, והפרעות לקיומם של שירותים ציבוריים, נחשבים לעבירה פלילית בגין הפרעה לשלום הציבור.

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?
זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר.

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?
העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל.

גזר דין למנהל מחלקת העיניים שלקח שוחד ממטופלים
האם בית המשפט יקבע כי רופא עיניים לקח שוחד ממטופלים? האם יורשע רופא בעקבות תחקיר כלבוטק?

1