www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ההליך הפלילי

בקשה לדחיית דיון בתיק פלילי בשל כמויות גדולות של חומרי חקירה

בית המשפט דחה בקשה לדחות דיון בתיק פלילי למרות טענותיהם של הסנגורים באשר לקיומו של חומר חקירה רב ומורכב...


הרשעת בועז דכי יונה, מנכ"ל חפציבה, במסגרת הסדר טיעון

הרשעתו של בועז יונה, מנכ"ל חפציבה לשעבר, וזאת במסגרת הסדר טיעון שהושג בין סנגוריו של הנאשם לבין הפרקליטות...


גזר דין בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה - עובד ציבור

שיבוש הליכי חקירה של עובד בכיר במע"צ שהסתיר דו"חות בנוגע למקום בו התרחשה תאונת דרכים קטלנית...


עתירת אסיר בגין החלטה שלא להתיר לו חופשה

אסירים המעוניינים לצאת לחופשה צריכים לקבל את אישור שירות בתי הסוהר. כאשר השב"ס איננו מאשר את החופשה, האסיר יכול לעתור כנגד ההחלטה. להלן דוגמא למקרה כאמור...


נטל הראיה בשאלת אי מסוגלות לעמוד לדין

נטל הראיה בנוגע להוכחת העדר כשרות לעמוד לדין פלילי. כיצד הנאשם צריך להוכיח את טענתו והרים הנאשם במקרה זה הרים את הנטל הדרוש?


אי מינוי סניגור עקב עברו הפלילי של נאשם הינו שיקול זר

עתירה כנגד החלטתה של וועדת השחרורים שלא למנות סנגור לעותר. האם בית המשפט יקבל את העתירה?


אסיר שלא התייצב לעבודות שרות ולא אותר

הפיכת החלטת הממונה על עבודות שרות בשב"ס וקביעה כי אסיר שלא התייצב לעבודות שרות ולא אותר משך 9.5 שנים לא ירצה את המשך מאסרו מאחורי סורג ובריח


דחיית קובלנה פלילית בגין העדר הסכמת היועץ המשפטי לממשלה

דחיית קובלנה פלילית כנגד שוטרת, אשר הוגשה על ידי נחקרת. בית המשפט דחה את הקובלנה הפלילית נוכח העדר הסכמה מצידו של היועץ המשפטי לממשלה...


חוות דעת פסכיאטרית לא להחיל בעניינו את הפטור מאחריות פלילית

הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, החליט עתה ברוב דעות , להותיר על כנה את הרשעת הנאשם ליאוניד ברצח גרושתו בעזרת פטיש ברזל , ובעבירות נוספות שבוצעו כלפי ילדיו הקטינים ואבי המנוחה ולא להחיל בעניינו את הפטור מאחריות פלילית...


חיפוש שלא כדין ופסילת ראיה, אימתי?

האם המשטרה יכולה להשתמש בראיה אשר נתפסה במסגרת חיפוש שבוצע בכליו של חשוד שלא כדין?


ביטולו של כתב אישום מחמת אי קיומה של זכות השימוע

האם בית המשפט יורה על ביטול כתב אישום בגין טענה בשל העדר שימוע לנאשם?


פסק דין בגין זיהום מים, לכלוך והשלכת פסולת ברבים

השופט פיש קבע כי אין כל ספק כי התרחש במקום זיהום מים, לרבות יציאת ביוב גולמי מהמבנה לשטח בקרבת גדת הנחל והתבצעה במקום השלכת פסולת לרשות הרבים לרבות פסולת משיפוץ, והמדובר בזיהומים בוטים וגלויים לעין כל בקרבת מקור מים. 


ערעור פלילי על החלטה להפקיע את צו עבודות השל"צ

אדם אשר נגזרו עליו עבודות שירות לציבור לא שיתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. בית המשפט קבע כי יש להחמיר את עונשו למרות שהוא לא הוזהר כראוי, לכאורה...


האם היועץ המשפטי לממשלה יסכל שחרור מוקדם של מחבל?

האם מחבל ישתחרר במסגרת שחרור מוקדם או שמא בית המשפט ידחה את המלצת וועדת השחרורים ויקבל את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה?


ערעור המאשימה על קולת העונש

פסק דין , שניתן ע"י הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בערעור המאשימה על קולת העונש, שנגזר על הנאשם נפתלי כהן, יליד 1943 מחדרה, שהורשע ביחד עם החברה שבניהולו ואשר הינו בעל מניותיה בעבירות המיסים הבאות: השמטת הכנסה מתוך דוח ; מסירת תרשומות כוזבות בדו"ח; ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים ; שימוש במרמה עורמה ותחבולה ; ניכוי מס תשומות בלי שיש לגביו מסמך במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס ; מסירת דוחות הכוללים ידיעות כוזבות במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס . בסה"כ הושמטו מדוחות החברה הנאשמת הכנסות בסכום של כ- 19,137,550 ₪. 


פסילת חוות הדעת שהוגשה מטעם המאשימה

פרוטוקול דיון והחלטה שנדחתה ע"י שופטת בימ"ש השלום בעכו, רונית בש, בעניין בקשת סניגור להורות על פסילת חוות הדעת שהוגשה מטעם המאשימה בתיק זה ועניינה אומדן כפל השווי של המבנה נשוא כתב האישום בתיק


הסדר טיעון לנאשם שלא היה מיוצג על ידי סנגור מטעמו

הסדר טיעון מחוץ במהלך הפסקה בדיון משפטי, וזאת כאשר הנאשם איננו מיוצג על ידי עורך דין מטעמו. האם בית המשפט יקבל את הסדר הטיעון?


פרטים מוכמנים בחקירה משטרתית והרשעה בעקבותיהם באיומים

בית המשפט הרשיע אדם בעבירת איומים, בין השאר בגין פרטים מוכמנים שהאחרון מסר במהלך חקירתו במשטרה...


הפללת עצמית במסגרת חקירת נאשם

האם חקירה בוצעה באופן בלתי חוקי וגרמה כתוצאה מכך לסיטואציה של הפללה עצמית? האם נפגעו זכויות הנחקרים?


צו חיפוש וסוגיית חיסיון מסמכים במסגרת מערכת יחסי עורך דין - לקוח

החלטת בית המשפט בנוגע לצו חיפוש אשר התבקש בתיק אביגדור ליברמן. האם המסמכים נהנים מחיסיון עורך דין - לקוח?


<<   הקודם  1  2  3  4  5