www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ההליך הפלילי

סמכות לפי צו חיפוש, מה קובע החוק?
צו חיפוש מקנה למשטרה סמכות לערוך חיפוש במקום המצוין בצו ולתפוס כל חפץ הדומה למתואר בו ולפעול על פי הוראותיו. מתוקף צו חיפוש ניתן לעצור חשוד הנמצא בבית או במקום אחר אם נראה שיש לו חלק בעבירה.

עיכוב חשוד בביצוע עבירה פלילית, מה קובע החוק?
כדי לעכב אדם החשוד בפלילים, לצורך חקירה במשטרה או בירור בשטח, תוך הגבלת חירותו, יש לפעול על פי הוראות החוק ואף ההגבלה מסויגת מראש בזמן ובתכלית.

מהן עבירות מטרד לציבור ומהו הדין הפלילי?
אדם שביצע מעשה שלא הותר בדין או נמנע מלעשות דבר שחובתו לעשות לפי הדין וגרם בכך פגיעה, סכנה או הטרדה לרבים, ביצע עבירה של מטרד לציבור, אשר העונש הצפוי בגינה הוא מאסר למשך שנה אחת.

זיכוי במשפט פלילי מחמת הספק, מהי המשמעות?
משמעות זיכוי מחמת הספק במשפט פלילי היא שהתביעה הציגה ראיות שדי בהן לעמוד בנטל השכנוע במשפט אזרחי, אולם נותר ספק סביר בדבר האשמה במשפט הפלילי.

התיישנות עונשים בהליך פלילי, מהי המשמעות?
עונש שהוטל על נאשם שלא החל מיום מתן גזר הדין או עונש אשר הנאשם החל בביצוע והפסיק באמצע, לא יחודש אם חלפה מיום הפסקת ריצוי העונש תקופה מסוימת בהתאם לסוג העבירה.

חקירת חשוד מחוץ לתחנת המשטרה, באילו מקרים?
חקירה פלילית בדרך כלל מתנהלת בתחנת המשטרה, אולם במקרים מסוימים ניתן לנהל אותה מחוץ לתחנה, כאשר השוטר או הקצין הממונה על החקירה סברו כי לא ניתן לנהלה בתחנה, או שיש צורך ענייני לנהל אותה בשטח.

ערעור במשפט פלילי, מהם השיקולים בהגשת ערעור?
ערעור פלילי מוגש בפני ערכאה משפטית גבוהה יותר על הכרעת הדין, כלומר אם הנאשם אשם או זכאי, או על גזר הדין, שהוא העונש שקבע בית המשפט.

זכות היידוע בהליך פלילי טרם הגשת כתב אישום
זכותו של אדם החשוד בעבירה מסוג פשע לבקש, בכפוף למגבלות מסוימות, לערוך לו שימוע, טרם גיבוש סופי של ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום נגדו.

נוכחות נאשם במשפט פלילי, מה קובע החוק?
בית המשפט לא מוסמך להעמיד לדין פלילי נאשם כאשר הוא לא נוכח במשפט המתנהל נגדו. עם זאת, חוק סדר הדין הפלילי קובע מקרים חריגים שבהם ניתן לדון נאשם שלא בפניו, בכפוף למתן אזהרה.

הזמנת עד למשפט פלילי, מה קובע החוק?
כל אדם שזומן להעיד במשפט פלילי ונמצא כשיר לכך נחשב לעד תביעה מטעם המדינה, זאת לעומת עד מדינה, שהוא אדם שנחשד באותה עבירה נשוא התביעה.

מהן זכויות חשוד בהליך פלילי?
כאשר אדם מקבל זימון לחקירה ראשונית לצורך בירור עובדות, עליו להבין מהו מעמדו, האם הוא זומן כעד או נחקר כחשוד בפרשה, כאשר כל אחד מהצדדים יכול להשפיע על עתידו.

הזמנה למשפט פלילי, מהן זכויות הנאשם?
בית המשפט נדרש להודיע על מועד המשפט בכתב לתובע ועליו להמציא לנאשם ולעורך דינו הזמנה בכתב למשפט בצירוף העתק מכתב האישום.

מהי קובלנה פלילית ומתי ניתן להגיש אותה?
כל אזרח רשאי לפתוח בהליכים פליליים נגד אדם אחר, בגין עבירה מסוג עוון, המנויה בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי, באמצעות הגשת קובלנה פלילית פרטית לבית המשפט.

סגירת תיק פלילי בהסדר, מהם התנאים?
כאשר קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, התובע רשאי שלא להעמיד את חשוד לדין ולהציע לו הסדר, אם סבר כי מילוי התנאים שנקבעו יענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה.

עיון בחומר חקירה פלילית, מהן זכויות הנאשם?
עיון בחומר החקירה לאחר הגשת כתב אישום, מאפשר לנאשם ולעורך דינו לגלות ראיות העשויות לסייע לו בהגנתו ובכך להבטיח את זכותו למשפט הוגן.

תיקון 113 לחוק העונשין, מה משמעות עיקרון ההלימה?
מטרתו של תיקון 113 לחוק העונשין היא לקבוע את העקרונות והשיקולים המנחים בענישה, המשקל שיש לתת להם והיחס ביניהם, כדי שבית המשפט יקבע את העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירה.

מהי אחריות פלילית על פי חוק העונשין?
כדי להגיש כתב אישום בהליך פלילי, יש צורך שהתנהגותו של החשוד תישא אשמה פלילית, הכוללת: אחריות אישית, כשרות פלילית ויסוד נפשי להרשעה, המשתנה בהתאם לסוג העבירה.

מהן הנסיבות הקשורות בביצוע עבירה פלילית?
במסגרת מתחם הענישה בית המשפט בוחן את הנסיבות הקשורות לעצם ביצוע העבירה, כולל: תכנון מוקדם, היחס של הנאשם כלפי המתלונן, מידת אכזריותו, הסיבות שהובילו אותו לבצע את מעשיו, מידת הפעילות שלו בביצוע העבירה ועוד.

עבירה פלילית של הטרדת עד, מה העונש?
אדם המטריד עד במסגרת חקירה פלילית או בהליך השיפוטי, בכך שהוא מונע ממנו להעיד, או דורש ממנו למסור עדות שקר או לחזור בו מעדותו, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר.

מסירת ידיעות כוזבות לרשויות, מה ההשלכות?
עבירה פלילית של מסירת ידיעות כוזבות מתקיימת כאשר נמסר מידע שקרי לשוטרים, לחוקרים ולמי שמוסמך להגיש תביעות פליליות, והמוסר מודע לכך שמדובר במידע כוזב.

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>