www.what2do.co.il

עיכוב חשוד בביצוע עבירה פלילית, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב חשוד בביצוע עבירה פלילית, מה קובע החוק?

המשמעות של עיכוב היא הגבלת האפשרות לנוע בחופשיות עקב חשד לביצוע עבירה פלילית או כדי למנוע ביצוע עבירה. המשטרה רשאית לעכב חשוד למשך שלוש שעות ובמקרים מיוחדים, לרבות עיכוב הקשור למספר רב של מעורבים, עד שש שעות, תוך מתן הסבר לחשוד מדוע הוא מעוכב.


גם אדם פרטי רשאי לבצע עיכוב של חשוד בביצוע מעשה פלילי, כאשר עולה חשד לביצוע עבירת אלימות, פשע או עבירת רכוש, או במצב שבו אדם אחר מבקש סיוע ומפנה את החשד לביצוע העבירה כלפי אדם שהיה מעורב בביצוע מעשה אלימות, פשע או עבירת רכוש שגרמה נזק של ממש. במקרה שהחשוד מסרב לבקשת העיכוב ניתן להשתמש בכוח סביר בתנאי שלא תיגרם לו חבלה.


כאשר העיכוב מבוצע על ידי שוטר, עליו להזדהות בפני החשוד, לציין את שמו ואת עובדת היותו שוטר. כאשר זהותו של השוטר ידועה או עשויה לסכל את העיכוב, או לגרום להעלמת ראיה, השוטר אינו חייב להזדהות בפני החשוד, אולם עליו להודיע מיד לחשוד כי הוא מעוכב, ולהבהיר מהי סיבת העיכוב. כאשר עיכוב שנעשה תוך הפרת הכללים אינו חוקי.


ההגבלה מסויגת בזמן ובתכלית


חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 מגדיר עיכוב כהגבלת חירותו של אדם לנוע בחופשיות, עקב חשד לביצוע עבירה פלילית או כדי למנוע ביצוע עבירה, אולם כדי להגביל את חירותו של החשוד בפלילים, יש לפעול על פי הוראות החוק ואף ההגבלה מסויגת מראש בזמן ובתכלית.


סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי כאשר היה לשוטר יסוד סביר לחשוד כי אדם עבר על החוק, או כי הוא עומד לבצע עבירה שעלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, הוא רשאי לעכב אותו כדי לברר מהי זהותו והיכן או מתגורר או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום שבו הוא נמצא.


השוטר רשאי לדרוש מאותו אדם חשוד להתלוות עמו לתחנת המשטרה או לזמן אותו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, בתנאי שקיים יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה, וגם בתנאי שהזיהוי הראשוני היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.


עיכוב עד בתחנת המשטרה


סעיף 68 לחוק מסדיר כללים לעיכוב עד, וקובע כי כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי נעברה עבירה, הוא רשאי לעכב אדם אשר נמצא באותה עת בזירת האירוע אשר יכול למסור לו מידע בנוגע לאותה עבירה, זאת כדי לברר את זהותו וכתובתו או כדי לחקור אותו במקום. נוסף על כך, ניתן לזמן את העד לחקירה במשטרה, במועד אחר, במטרה לברר מהי זהותו של העד והיכן הוא מתגורר או כדי לחקור אותו בנוגע לעבירה. במקרה שהשוטר סבר כי זיהוי העד במקום הימצאו לא היה מספיק, או כאשר היה חשש כי אותו אדם לא יתייצב לחקירה במועד שנקבע לו, השוטר רשאי לבקש ממנו להתלוות עמו לתחנת המשטרה כדי לגבות עדות.


סעיף 69 לחוק עוסק בעיכוב לחיפוש ולבדיקת מסמכים וקובע כי הסמכות לחפש במקום, בכליו או על גופו של אדם, או הסמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים, מוקנית על פי חוק, ובעל הסמכות רשאי לעכב אדם או רכב כדי לאפשר את החיפוש או העיון במסמכים, ואף רשאי הוא לדרוש מהאדם למסור את שמו ומענו.


סעיף 70 קובע כי כאשר ישנו יסוד סביר לשוטר לחשוד כי קיים צו מעצר או צו מאסר נגד אדם מסוים, הוא רשאי לעכב את החשוד עד לקבלת עותק הצו, לצורך ביצוע המעצר או המאסר על פי הצו. במצב שבו לא ניתן לקבל העתק של הצו במקום, שוטר יכול לדרוש מחשוד להתלוות עמו לתחנת המשטרה כדי לקבל את הצו ולצורך ביצוע המעצר או המאסר על פיו.


עיכוב כלי רכב


עיכוב כלי רכב לשם חיפוש מוסדר בסעיף 71. סעיף זה קובע כי אם היה לשוטר יסוד סביר לחשוד שבוצעה עבירה בת מעצר וסבר כי יש צורך לבצע חיפוש בכלי רכב כדי לאתר את מבצע העבירה או קורבנה או כדי לאתר ראיה הקשורה בעבירה, רשאי הוא להורות לעכב את כלי הרכב ולערוך את החיפוש כאמור. השוטר רשאי לעכב רכב כדי לערוך בו חיפוש כאשר ישנה הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה אשר בגינה ניתן לבצע מעצר, וגם כאשר עולה חשד כי עומדת להתבצע עבירה ביטחונית.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.