www.what2do.co.il

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית המשפט רשאי להטיל על נאשם בהליך פלילי קנס כספי כעונש על עבירה שישולם עבור המדינה בהתאם לחוק העונשין. לעתים הקנס מוטל כעונש יחיד ובמקרים אחרים הוא מוטל לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, בהתאם לחומרת העבירה הפלילית והנסיבות שהובילו לביצועה.

 

כאשר מוטל עונש על עבירה קלה, שלא קשורה למעשה אלימות, ובית המשפט השתכנע כי הנאשם אינו מהווה סכנה לשלום הציבור, הוא יכול להחליט להשית עליו רק קנס כספי במקום עונש לריצוי בפועל או על תנאי.

 

שיעור הקנסות ביחס לתקופת המאסר

 

סעיף 61 לחוק העונשין כולל סימן שעניינו קנסות. לפי סעיף זה רשאי בית המשפט להוסיף קנסות על עונשי המאסר הקבועים בחוק, ולקבוע לעבירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום של עד 14,400 שקלים. אם העונש הקבוע לעבירה הוא מאסר של למעלה מחצי שנה ולא עולה על שנה רשאי בית המשפט להשית קנס בסכום של עד 29,200 שקלים

 

אם העונש הקבוע לעבירה הוא מאסר של למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים, ניתן להשית על הנאשם קנס בסך של עד 75,300 שקלים. אם קבוע לעבירה עונש מאסר של למעלה משלוש שנים, יושת קנס עד 226,000 שקלים.

 

בית המשפט רשאי על פי שיקול דעתו להטיל קנסות בסכומים העולים על הסכומים הקבועים, ואף יכול להטיל קנס נוסף לכל יום של עבירה בסך של עד 1,400 שקלים. בעבירות רכוש או בעבירות אחרות שהנאשם התכוון לגרום נזק כספי לאחר, או התכוון להשיג טובת הנאה, מוסמך בית המשפט להטיל עליו קנס פי 4 משיעור הנזק שנגרם או פי 4 משיעור טובת ההנאה שהושגה על ידי ביצוע העבירה.

 

אם הנאשם קיבל תשלום עבור ביצוע העבירה, רשאי בית המשפט להטיל קנס הגבוה פי 4 מהסכום הקבוע. כמו כן, במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להתחשב ביכולתו הכלכלית של הנאשם, ולסלק את הקנס או חלק ממנו בתמורה לתשלום פיצויים לנפגע העבירה.

 

קנס אישי שלא ניתן למימון על ידי אחר

 

נאשם שאינו יכול לשאת בתשלום הקנס, רשאי לרצות עונש מאסר של עד שלוש שנים במקום לשלם, בתנאי שתקופת המאסר לא תעלה על תקופת המאסר הקבועה לעבירה שבגינה הוטל. אם נקבע לעבירה עונש קנס בלבד, תקופת המאסר במקום הקנס לא תעלה על שנה, ואף תקופת המאסר במקום הקנס לא תתקזז מתקופת המאסר שנגזרה בגין ביצוע העבירה.

 

מדובר בקנס אישי שלא ניתן למימון על ידי אחר. סעיף 252 לחוק העונשין קובע כי נאשם המנסה לגייס כספים עבור הוצאות או סכום פיצויים שפסק בית משפט, או נותן פרסום להתרמה מסוג זה צפוי לעונש של חצי שנת מאסר. סעיף 252א קובע כי תאגיד לא ישלם בדרך ישירה או עקיפה קנס שהוטל על זולתו, ומעסיק לא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו. מי שעובר על הוראה זו צפוי לעונש מאסר לתקופה של שנה אחת.

 

נאשם שהוטל עליו קנס נדרש לשלם אותו מידית, אלא אם בית המשפט קבע תנאים אחרים. על קנס שלא שולם תתווסף ריבית פיגורים בשיעור של 50% ולאחר כל תקופה של חצי שנה שעברה מן המועד הקבוע, תתווסף ריבית נוספת. נאשם שריצה מאסר במקום לשלם קנס, לא יחויב בתשלום הקנס והריביות.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.