www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רכוש

קבלת נכסים שהושגו בעוון, מה הדין הפלילי?
סעיף 412 לחוק העונשין עוסק בעבירה פלילית של קבלת נכסים שהושגו בעוון, תוך שימוש במעשה מרמה וזיוף, הונאה בכרטיסי אשראי, תקיפה סתם וכדומה, וקובע כי מי שמקבל לידו רכוש שנלקח מאחר שלא כדין, צפוי לאותו עונש שיוטל על האדם שנטל את הרכוש.

חבלה במזיד ברכב, מה הדין הפלילי?
המחוקק הגדיר פגיעה ברכב כפגיעה בעלת מעמד גבוה יותר מעבירה של חבלה ברכוש, וקבע בצדה עונש מקסימלי של חמש שנים.

גניבה ממעביד, מה העונש הצפוי לעובד שגנב ממקום עבודתו?
ההגדרה המשפטית של עבירת גניבה ממעביד דומה לעבירת גניבה רגילה הקבועה בחוק העונשין, אך שונה בכך שערך הרכוש שנגנב הוא מעל 1,000 שקלים והעונש הצפוי לנאשם חמור יותר.

מהי עבירת גניבה בידי מורשה ומה העונש הצפוי?
גניבה בידי מורשה היא נטילת רכוש שלא בהסכמה מתוך כוונה לשלול אותו לצמיתות, העבירה מהווה גניבה לכל דבר, לצד פגיעה ביחסי האמון שבין בעל הנכס ובין המורשה, כמו בין עו"ד או בנקאי ללקוח.

מה העונש על התפרצות לדירה?
התפרצות לדירה נחשבת לעבירה פלילית חמורה, מאחר שמעבר לנזק שנגרם לרכוש ולפגיעה בביטחון נפגעי העבירה, פוטנציאל הנזק הגלום במפגש עם הפורץ עלול להסתיים באלימות.

עבירת שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירת רכוש, מה העונש?
שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה פלילית, באמצעות חומרים מסוכנים, כמו אלכוהול וסמים היא עבירה חמורה, שהעונש המרבי הצפוי בגינה הוא 20 שנות מאסר.

היזק בזדון לרכוש – מה העונש על ביצוע העבירה?
אדם ההורס נכס או פוגע בו במזיד צפוי לשלוש שנות מאסר. העונש על היזק לצוואה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר והיזק תוך שימוש בחומר נפץ יכול להגיע גם עד 15 שנות מאסר.

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?
חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?
הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?
אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית.

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?
אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים.

זיכוי נאשם מעבירות הצתת רכב וחבלה במזיד בין היתר לאור מחדלי המשטרה
מחדלי משטרה הביאו לזיכוי בחור צעיר מעבירה של הצתת רכב, וזאת לאחר שהאחרון הציג טענת אליבי שלא נסתרה...

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?
מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ...

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?
מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד?

1