www.what2do.co.il

מהי קובלנה פלילית ומתי ניתן להגיש אותה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהי קובלנה פלילית ומתי ניתן להגיש אותה?

קובלנה פלילית היא אישום פלילי, שבו אדם פרטי מגיש כתב אישום נגד אדם אחר בגין ביצוע עבירות פליליות. הקובלנה מוגשת על ידי תובע המכונה קובל, באופן עצמאי, ללא מעורבותן של רשויות החקירה והתביעה, זאת בניגוד לכתב אישום רגיל, שבו המאשימה היא המדינה. מטרת הקובלנה הפלילית היא להעמיד את הנאשם לדין בגין מעשיו ולהביא להענשתו, בניגוד לתביעה אזרחית שנועדה להעניק פיצויים לתובע.

 

מדובר בזכות עצמאית שלפיה כל אדם שרשאי לפתוח בהליך פלילי נגד אחר, גם אם הוחלט שלא לפתוח נגדו בחקירה פלילית ולא להגיש כתב אישום על ידי הרשויות. לפיכך, הזכות להגיש קובלנה לא מותנית בתלונה מוקדמת למשטרה ופתיחת חקירה, אלא ניתן להגיש קובלנה לבית המשפט, גם ללא כל מעורבות המשטרה והרשויות.

 

באילו מקרים ניתן להגיש קובלנה פלילית?

 

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי המאשימה בעבירות פליליות היא המדינה, שמאחר שעבירה פלילית היא עבירה הפוגעת בחברה, וייצוגה של החברה מסור בידי המדינה. נוסף על כך, המדינה נחשבת לגוף חסר פניות ושאיפות נקמה כלשהן, והיא בעלת יכולת ואמצעים לערוך חקירה נגד החשוד בפלילים ולנהל נגדו הליך פלילי.

 

עם זאת, סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע כי כל אדם פרטי רשאי להאשים בעבירה מהעבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק מסוג עוון, שדינן המקסימלי עד שלוש שנות מאסר, באמצעות הגשת קובלנה לבית המשפט. אולם טרם הפנייה לבית משפט, חשוב לקבל יעוץ פרטני ועדכני, ולברר האם הדין מאפשר להגיש קובלנה פלילית והאם מומלץ לעשות כן בנסיבות המיוחדות של כל מקרה לגופו.

 

העבירות שלגביהן ניתן להגיש קובלנה פלילית הן עבירות שהעניין הציבורי בהן נמוך יחסית ובעלות עניין רב יותר ליחיד, כגון: עבירות לפי חוק איסור לשון הרע, פגיעה בצנעת הפרט או גרימת מטרדים כמו רעש, הסגת גבול, תקיפה סתם, גרימת נזק לרכוש, פגיעה בקניין רוחני ועוד. הטיפול בעבירות חמורות יותר, שמור לרשויות החקירה והתביעה.

 

כדי להגיש קובלנה פלילית נגד עובד מדינה בשל מעשה שביצע תוך מילוי תפקידו, נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, סעיף 15 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), קובע כי אין להגיש קובלנה פלילית נגד קטין בשל עבירה שבשעת ביצועה לא מלאו לו 14 שנים. ואף רק המדינה יכולה לפתוח הליך פלילי נגד חבר כנסת.

 

החלפת קובלנה בכתב אישום

 

לאחר הגשת הקובלנה, מעביר בית המשפט העתק ממנה לפרקליט המחוז. התביעה מנוהלת בידי הקובל או עורך דינו, אלא אם פרקליט המחוז הגיש לבית המשפט, בתוך חמישה עשר ימים לאחר שקיבל העתק הקובלנה, הודעה שפרקליט מפרקליטות המדינה ינהל את התביעה. אם התביעה ביקשה לתפוס את מקומו של הקובל, הקובלנה תוחלף בהגשת כתב אישום. אם התביעה לא הודיעה על רצונה לתפוס את מקומו, הקובל יתפקד בדומה לתובע מטעם המדינה בכל דבר ועניין.

 

במקרה שבית המשפט סבר כי הקובל לא מסוגל להחליף את התביעה ולנהל בעצמו את ענינו בבית המשפט, או שהוא מנהל את ענינו באופן טורדני, רשאי בית המשפט להפסיק את הדיון בקובלנה עד שימנה הקובל עורך דין בתוך תקופה שתיקבע. אם הקובל לא עשה כן בפרק זמן שנקבע לכך, רשאי בית המשפט לראותו כאילו לא התייצב ויחול האמור בסעיף 133 לחוק סדר הדין הפלילי.

 

במקרה שהתובע לא התייצב במועד שנקבע למשפט, למרות שהיה ידוע לו המועד, ובית המשפט לא ראה לדחות את המשפט למועד אחר, ינהג בית המשפט כאילו חזר בו התובע מהאישום, ואולם בית המשפט רשאי להרשיע את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בקובלנה, באמצעות העובדות שהודה בהן או שהוכחו, ולגזור את דינו, גם ללא נוכחות הקובל.


עיכוב הליך פלילי שמקורו בקובלנה פלילית

 

בכתב אישום פלילי רגיל, נתונה ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות לעכב הליך פלילי שמקורו בקובלנה פלילית, אך ברוב המקרים הוא ימנע מלעשות זאת, כדי לא לפגוע בכוונת המחוקק המתיר לכל אדם להגיש קובלנות פרטיות.

 

ואולם, במקרים מיוחדים, רשאי היועץ המשפטי לעכב את הגשת הקובלנה על בסיס שיקולים לטובת הציבור, כמו במקרה שהקובל עושה שימוש לרעה בהליכי הקובלנה הפלילית, כגון הטרדת נאשם בקובלנות רבות המסתמכות על אותו בסיס עובדתי. במצב זה, יפנה היועץ המשפטי לקובל, וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני קבלת ההחלטה על העיכוב.

 

איך מגישים קובלנה פלילית?

 

הקובלנה מורכבת מארבעה חלקים, הכוללים: פרטים מזהים, עובדות כתב האישום, סעיפי החוק הרלוונטיים ורשימת עדים מטעם התביעה. בפרטים המזהים יש לציין את פרטי הנאשם וכתובתו, שם בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום ושם הקובל וכתובתו.

 

בעובדות כתב האישום יש לפרט בהרחבה את המקרה המתאר את העובדות, שלטענת הקובל מקימות את העבירה שבגינה הוגשה הקובלנה. יש לציין מהן הוראות החוק מפרטות את העבירות המיוחסות לנאשם על ידי ציון סעיפי החוק הקובעים אותן. ויש לציין את זהות האנשים המהווים עדים מטעם התביעה, שבאמצעותם ניתן להוכיח את מעשיו של הנאשם בהתאם לעובדות.

 

קובלנה פלילית יש להגיש לבית משפט השלום, וההליך מנוהל על ידי הקובל או באמצעות עורך דינו. בית משפט יכול לכפות על הקובל למנות לעצמו עורך דין שייצג אותו אם התרשם שהוא לא מסוגל לנהל את הדיון בעצמו, או אם הקובל מנהל את הדיון באופן טורדני. במצבים אלו, אי מינוי עורך דין בפרק זמן קצוב, מאפשר לבית המשפט לראות בתובע כמי שלא התייצב למשפט ואף יכול להרשיע את הנאשם במקרים מסוימים. בכל מקרה, אדם שהועמד לדין בעקבות קובלנה פלילית, וזוכה מאשמה, רשאי לתבוע פיצויים מהתובע לפי סעיף 80 לחוק העונשין המסדיר את הנושא של קובלנות שווא.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.