www.what2do.co.il

סגירת תיק פלילי בהסדר, מהם התנאים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סגירת תיק פלילי בהסדר, מהם התנאים?

תיקון לחוק סדר הדין הפלילי שנכנס לתוקף ב-2012, מאפשר לתביעה שלא להעמיד לדין פלילי חשוד למרות שקיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.

 

התיקון מאפשר לערוך עם החשוד הסדר שבמסגרתו התביעה מתחייבת שלא להגיש נגדו כתב אישום בתנאי שיודה בעובדות המהוות את העבירה ויקיים תנאים שיפורטו בהסדר, כגון תשלום פיצויים לנפגע עבירה, קנס, עמידה בתכנית טיפול וכדומה.

 

לאחר עיון בתיק החקירה וקיום הליך שימוע פלילי, התביעה רשאית להורות למשטרה להוסיף ולחקור את החשוד, או להעמידו לדין במסגרת ההליך הפלילי, הכולל הגשת כתב אישום לבית המשפט, או להחליט לסגור את התיק הפלילי בהיעדר ראיות מספיקות, היעדר עניין לציבור או היעדר אשמה פלילית.


סגירת תיק בתמורה להודאה באשמה

 

בנוסף לאפשרויות אלה, רשאית התביעה להורות על סגירת תיק מבלי שיוגש נגדו כתב אישום בתמורה להודאה באשמה והתחייבותו לעמוד בתנאים מסוימים, כגון: תשלום פיצוי, עמידה בפיקוח שירות המבחן או הימנעות מביצוע עבירה בעתיד.

 

הסדר המותנה חל על עבירות מסוג עוון או חטא, כגון: תקיפה ללא גרימת חבלה, גניבה ללא אלימות או התפרצות, היזק לרכוש, השתתפות בתגרה, החזקת נכס החשוד כגנוב, העלבת עובד ציבור, איומים, הסגת גבול וכדומה. זאת בכפוף לכך שלחשוד אין עבר פלילי בשנים האחרונות, ורק כאשר התובע משוכנע שהעונש שהיה מוטל עליו, במקרה של הרשעה, לא היה כולל רכיב של מאסר בפועל.

 

במסגרת ההסדר, התובע, שיכול להיות פרקליט מטעם המדינה, קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות, תובע משטרתי או תובע אחר המנוי בתוספת הרביעית, יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו אם החשוד יודה בעובדות המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים שיפורטו בו.

 

התובע נדרש לפרט בפני החשוד את העובדות והוראות החוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום לפני שידון עמו בתנאי ההסדר. עליו לציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות לכך שהעונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל, ולכך שמילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור ללא העמדתו לדין בנסיבות המקרה.

 

אילו תנאים אפשר לכלול בהסדר?

 

התובע רשאי לכלול בהסדר את התנאים הבאים: תשלום למדינה בסך שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, גם במקרה שההסדר כולל יותר מעבירה אחת, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובתנאי שתקופת התשלום לא תעלה על שנה. אם בחוק נקבע כי יש לשלם קנסות בשל עבירה לגורם אחר, התובע נדרש לציין זאת, והתשלום ישולם לאותו גורם. כאשר מדובר בעבירות בנייה, לפי חוק התכנון והבנייה, על ידי בני זוג שהם בעלי בניין ומנהלים משק בית משותף, לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה על הסכום האמור.

 

בנוסף ניתן לחייב את החשוד לשלם פיצויים לנפגע עבירה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, בתנאי שתקופת התשלום לא תעלה על שנה, וכן חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה נוספת במהלך תקופה שתפורט בהסדר שלא תעלה על שנה, ועמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום על פי החלטת קצין מבחן.

 

ניתן להטיל על החשוד צו שירות לציבור, תחת הימצאות בפיקוח קצין מבחן לתקופה שיקבע קצין המבחן, לפי הוראות סעיף 71ו לחוק העונשין, למשך תקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין המבחן, לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי.

 

התביעה יכולה לדרוש לנקוט נגד החשוד אמצעים המנויים בתוספת החמישית לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, לשם השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר, בתנאי שיש קשר ענייני בין התנאי לעבירה שבוצעה, ולתקופה שלא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

 

כיצד יש לערוך את ההסדר?

 

את ההסדר יש לערוך בכתב, והתובע והחשוד נדרשים לחתום עליו. ההסדר מכיל את תיאור העובדות והוראות החוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום, הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה, התנאים שנדרש החשוד למלא, התקופה שנקבעה לקיום תנאים והדרך והמועד שבהם יוכיח כי מילא אחרי התנאים. החשוד נדרש להצהיר כי הוא מבין שהפרת התנאים תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חוק המרשם הפלילי.

 

חתימה על תנאי ההסדר

 

כדי לקבוע את תנאי ההסדר התובע יתחשב בעיקרון המנחה בענישה, בשיקולי הענישה, ובנסיבות המקרה. בטרם יחתמו הצדדים על הסדר, תובע בכיר נדרש לאשר את התנאים, אלא אם ההסדר הוצע לפי תנאים מפורטים שפורטו בהנחיות ופורסמו. כמו כן, החשוד רשאי לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר.

 

תיקון מספר 68 לחוק קובע כי תובע לא יסגור תיק פלילי בהסדר, או בהליך דומה שלפיו אם החשוד יקיים תנאים מסוימים לא יוגש נגדו כתב אישום, בין ביוזמת התובע ובין ביוזמת החשוד, אלא לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי או לפי חוק אחר המסמיך תובע לסגור תיק בתנאים. ואולם, הוראות אלה לא יחולו על חשוד שהוא קטין כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.