www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - אלימות

עבירת חבלה על ידי שניים או יותר, מהו הדין הפלילי?
כאשר היו נוכחים שניים או יותר בעבירות אלימות שחברו יחד לביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם הוא כפל העונש הקבוע בחוק העונשין.

מהי עבירת התקהלות אסורה ומה העונש הצפוי?
עבירה פלילית של התקהלות אסורה מתקיימת כאשר שלושה אנשים ומעלה מתקבצים לצורך השתתפות בהפגנות ציבוריות המוניות ללא רישיון או בהפגנות שנועדו להפר את הסדר הציבורי.

מהו הדין הפלילי בגין הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?
אדם המבצע מעשה מתוך כוונה להפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו או כדי להכשילו, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, צפוי לעונש מאסר שיכול להגיע עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים.

מה העונש על החזקת אגרופן שלא למטרה כשרה?
חוק העונשין קובע כי אדם המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או מחוץ לחצר ביתו ולא הוכיח כי החזיק בהם למטרה כשרה, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

שימוש לרעה בכוח המשרה, מה הדין הפלילי?
חוק העונשין קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר לעובד ציבור, אשר השתמש בסמכותו שלא כדין במטרה לפגוע באדם אחר.

תגרה במקום ציבורי, מהן ההשלכות של ביצוע העבירה?
תגרה במקום ציבורי נחשבת לעבירת אלימות הקלה ביותר בחוק העונשין והדבר בא לידי ביטוי בעונש של עד שנת מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה, מה העונש הקבוע בחוק?
אדם התוקף אחר וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר. בית המשפט שוקל את כלל נסיבות המקרה שהובילו למעשה התקיפה וגוזר את העונש בהתאם.

תקיפת זקנים הגורמת חבלה, מה העונש על ביצוע העבירה?
אדם התוקף זקן שגילו 65 שנים ומעלה וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד חמש שנות מאסר. מי שתוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, צפוי לשבע שנות מאסר.

חטיפה לשם סחיטה, מה הדין הפלילי?
חטיפה היא מעשה כפייה בכוח או באיומים על אדם אחר, בתרמית או בפיתוי ללכת למקום אחר מהמקום שבו הוא נמצא. עבירת חטיפה לשם סחיטה מופיעה בסעיף 372 לחוק העונשין, ודינה מאסר למשך עשרים שנים.

מהי תקיפה סתם ומה העונש הקבוע בחוק?
תקיפה סתם היא מעשה אלים שנעשה בניגוד לרצונו של האחר, אשר לא גורם לחבלה, פציעה ואף לא מותיר סימן על הגוף. העונש המרבי על העבירה הוא מאסר בפועל למשך שנתיים.

חבלה בכוונה מחמירה, מה העונש הקבוע בחוק?
חוק העונשין קובע עונש מרבי של 20 שנות מאסר על נאשם שהורשע בביצוע חבלה בכוונה מחמירה, מתוך כוונה להטיל נכות או מום, או לגרום לאחר חבלה גופנית חמורה.

השלכת בקבוקי תבערה, מה העונש על ביצוע העבירה?
השלכת בקבוקי תבערה נחשבת לעבירת נשק חמורה, לאור פוטנציאל הנזק הרב הטמון בפעולה. מתחם הענישה אם העבירה לא גרמה לפגיעה בחיי אדם, נע בין שנה עד 40 חודשי מאסר.

הטרדה מאיימת, איך מוציאים צו הרחקה?
צו למניעת הטרדה מאיימת נועד להרחיק באופן זמני את המטריד מנפגע העבירה, ולמנוע מקרים של אלימות ואיומים, עד שיוחלט על פתרון קבוע.

התעללות בבעלי חיים, מה הדין הפלילי?
התעללות בבעלי חיים היא עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה על פי חוק העונשין וחוק צער בעלי חיים הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל וקנס כספי גבוה.

מה העונש על העלבת עובד ציבור?
אדם המעליב עובד ציבור שיכול להיות שוטר, כבאי, עובד סוציאלי וכדומה, באמצעות תנועות, מילים או מעשים, צפוי לשישה חודשי מאסר בפועל.

מהי עבירת פציעה ומה העונש הקבוע בחוק?
עבירת פציעה מוגדרת בחוק העונשין כמעשה שגרם לפגיעה בעורו של המתלונן, להבדיל מתקיפה הגורמת לחבלה של ממש. פציעה יכולה לבוא לידי ביטוי בשטפי דם, שריטות וכדומה.

תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו – מה העונש?
אדם שתקף שוטר בעת מילוי תפקידו צפוי לעונש מאסר שנע בין חודש ימים לשלוש שנים. העונש המרבי בגין עבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות הוא עד חמש שנות מאסר.

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?
הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות.

אלימות במגרשים - הדין הפלילי
אלימות במגרשי הספורט הפכה לתופעה נפוצה יותר ויותר במגרשי הספורט בישראל. לעיתים, אלימות זו פורצת גם בין שוטרים לאוהדים...

שוד קשישים - דוגמאות לענישה
בתי המשפט נוטים להחמיר בעונשיהם של אלו המורשעים בעבירות שוד כנגד קשישים. השופט אליקים רובינשטיין התייחס לכך בפסיקתו...