www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כלכלי

ניהול תיקי לקוחות ללא רישיון - עבירות כלכליות לפי חוק ייעוץ השקעות

גזר דין בגין עבירות כלכליות לפי חוק ייעוץ השקעות. מהם השיקולים לקולא ולחומרה? כיצד יכריע בית המשפט?


עבירת שוד - גז"ד בעניינה של נאשמת שהורשעה בשוד

גזר דין בעניינה של אישה אשר הורשעה בבית המשפט בשוד קשישה. מהי משמעות אי שיתוף פעולה עם שירות המבחן?


עבירות מיסים וערעור חברה על חומרת גזר הדין

הרשעת חברה בעבירה של אי העברה במועד של מס שנוכה ושורה של עבירות נוספות לפי פקודת מס הכנסה...


עבירה פלילית בגין מכירת מוצרי יסוד במחירים מופקעים

האם מכירת מוצרי יסוד במחירים אשר גבוהים מהמותר עלולה להוביל להרשעה פלילית? האם מדובר בעבירה פלילית? מהו גזר הדין במקרים כגון דא?


עבירות צווארון לבן על ידי עובד ציבור ושיקולי ענישה בעת מתן גזר דין

הרשעה בעבירות של הפרת אמונים, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וגניבה בידי עובד ציבור. להלן גזר דין ושיקולי ענישה כנגד עובדי ציבור...


טענות מקדמיות בעבירות לפי סעיף 3 חוק איסור הלבנת הון

האם סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון חל גם על עובד בנקאי בגין עבירות שבוצעו במסגרת עבודתו ולא עם כספו הפרטי?


גזר דין לקבוצת נאשמים שהורשעו בביצוע שורת עבירות הימורים בלתי חוקיים

להלן גזר דין שניתן כנגד שורה של נאשמים שהורשעו בביצוע עבירות שונות הקשורות בתחום ההימורים הבלתי חוקיים...


<<   הקודם  1  2  3  4