www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כלכלי

עבודות שירות לאדם שהורשע בייבוא חיות לארץ ללא רישיון

אדם הורשע בכך שהוא ניסה לייבא לארץ חיות ללא רישיון. האם בית המשפט יקבע כי יש לגזור עליו מאסר בפועל?


20 חודשי מאסר וקנס של 10,000 ש"ח לעובד מס הכנסה שהורשע בפלילים

20 חודשי מאסר בגין עבירות פליליות ועבירות צווארון לבן שבוצעו על ידי עובד מס הכנסה. כיצד קבע בית המשפט את גזר הדין במקרה דנן?


מאסר בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות

האם ניתן להטיל על עבריין מיסים מאסר בפועל? מהו היחס הנכון בין היקף העבירות לחומרת גזר הדין?


גזר דין למנהלה לשעבר של חברת אלקטריק יורו בעבירות מס

מהו גזר הדין אשר יוטל על חברה ומנהלה המבוגר בגין שורה של עבירות על חוק המע"מ?


עסקת טיעון למנכ"ל דורגז בגין עבירות על דיני הגבלים עסקיים

עבירות על דיני ההגבלים עסקיים הינן עבירות כלכליות חמורות. בעבירות מסוג זה האנשים יוצרים הסדרים כובלים או קרטלים בצורה כזו שממקסמת את רווחיהם על חשבון הצרכנים והתחרות החופשית...


גזר דין לעובד מדינה אשר ביצע שורה של עבירות כלכליות

בית המשפט גזר 4.5 שנות מאסר בפועל על אדם שהורשע בעבירות חמורות ביותר כגון גניבה בידי מנהל, עבירות בניוגד לחוק איסור הלבנת הון, זיוף, מרמה, הפרת אמונים ועוד...


מאסר לבעלים של חברת בנייה בגין עבירות במרמה

גזר הדין שהוטל על בעל חברת בנייה שהורשע בשורה של עבירות מרמה וזיוף כלפי לקוחותיו...


מאסר על תנאי על קצביה בגין מכירת בשר שהכיל מים ותנאים תברואתיים לקויים

הרשעה על בסיס הסדר טיעון וקביעה כי העונש הוסכם עליו בין הצדדים לא תאם את נסיבות המקרה. בית המשפט חרג מהסדר הטיעון...


החמרה משמעותית בעבירות של זיהום סביבתי והשלכת פסולת

לכלוך רשות הרבים בפסולת בניין הינה עבירה אשר יש למצות את הדין עם המורשעים בה. כך טענה המדינה במסגרת הערעור שלהלן. בית המשפט קיבל טענותיה...


חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000

קראו את החוק לאיסור הלבנת הון ...


עבירות שונות שבוצעו על ידי עובד ציבור שהועסק באגף המכס והמע"מ בטבריה

הנאשם במקרה דנן הורשע בביצוע עבירות שונות במסגרת תפקידו הציבורי באגף המכס והמע"מ בלשכת העיר טבריה...


הרשעת תאגיד ונושא משרה לפי סעיף 119 לחוק המע"מ

האם ניתן להרשיע תאגיד ונושא משרה בעבירות פליליות לפי סעיף 119 לחוק מס ערך מוסף?


עונש מאסר בפועל בגין עבירות מס הכנסה

שופטת בית המשפט גזרה על נאשם שהורשע בעבירות לפי פקודת מס הכנסה 20 חודשי מאסר...


קנס בגין זיהום מי נחל

שלום נצרת: גז"ד אשר דן את קבוץ כפר גלעדי לשלם 250,000 ש"ח בגין הרשעתו בזיהום מי נחל עיון, ע"י הפעלת אתר להפקת קומפוסט מזבל בקר


גזר דין לעורך דין אשר הורשע במעילה בכספי לקוחות

עורך דין אשר העביר כספי נאמנות לחשבונו הפרטי הורשע בבית המשפט והוחלט לא לחוס עליו בגזר הדין חרף מצבו הכלכלי הקשה...


גזר דין למורשעי פרשת השוחד בחברת חשמל

פרשת השוחד בחברת החשמל. כיצד בית המשפט יגזור את עונשם של בכירים בחברת החשמל שהורשעו בעבירות צווארון לבן?


מהו גזר הדין הראוי במקרה של הלבנת הון ועבירות לפי חוק המע"מ?

להלן דוגמא לגזר דין והרשעה בגין ביצוע שורה של עבירות על חוק הלבנת הון, חוק המע"מ וחוק העונשין...


הרשעה בהעלמת הכנסות ועבירות לפי פקודת מס הכנסה

הנאשמים במקרה דנן הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בביצוע שורה של עבירות לפי פקודת מס הכנסה...


טקסס הולדם, האם הוא משחק מזל האסור מבחינת החוק הפלילי?

האם משחק הקלפים הפופולארי, טקסס הולדם, הינו משחק מזל אשר אסור לשחקו לפי החוק הישראלי?


הרשעה של חברת אירון בעבירות מס הכנסה

שלושה נאשמים עומדים לדין בתיק זה שעניינו עבירות לפי פקודת מס הכנסה ...


<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא    >>